Vedtekter

LOVER FOR HAMARØY HISTORIELAG

1. Hamarøy Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv, berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid og øke og spre kunnskap om Hamarøys fortid.

2. Arbeidsoppgavene for laget vil særlig bli :

a) å samle all slags muntlig og skriftlig tradisjonsstoff som står i fare for å forsvinne, og ta vare på all tradisjon som er knyttet til arbeidsliv og folkeliv i lokalsamfunnet.

b) å vekke sansen for historisk sammenheng og for sammenhengen i lokalhistorie gjennom foredrag og kursvirksomhet, ekskursjoner, utstillinger o.a. Gjerne i samarbeid med andre lag, skoler museer og institusjoner,

c) å utgi årbok

d) å støtte Bygdetunets arbeid bl.a med innsamling av gjenstander fotos og arkivstoff.

3.Laget kan søke medlemskap i Landslaget for lokalhistorie og søke samarbeid med lag og med tilsvarende formål og arbeidsoppgaver.

4. Medlem kan alle bli som betaler en årskontingent

5. Laget skal ha et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. For Årboka velges på årsmøtet et redaksjonsutvalg på 3 medlemmer. Styret kan oppnevne grendekontakter og kontakter med husflidslag og andre lag, skoler og intitusjoner.

6. Laget skal ha årsmøte i januar/februar. Innkallingen skjer med 14 dagers varsel. På årsmøtet legger styret frem årsmelding og regnskap. Forslag til arbeidsplan og budsjettfremlegg for kommende arbeidsår og forslag til årskontingent. Årsmøtet kan vedta lovendringer med 2/3 flertall av de fremmøtte. Framlegg til endring må styret ha minst en måned før årsmøtet. Årsmøtet velger lede (ved særskilt valg) 4 styremedlemmer , 2 varamedlemmer og revisor(er). Årsmøtet velger en valgkomite på 2 medlemmer med 1 års virketid. Valg av leder og styremedlemmer gjelder for 2 år. Men slik at 2 trekkes ut etter første året slik at det siden blir valg på to eller tre styremedlemmer hvert år. Varamedlemmer er på valg hvert år . Revisor velges for 2 år. Styret fordeler sjøl oppgavene seg i mellom (nestleder, sekretær, kasserer, studieleder) Styremedlemmer kan være med i redaksjonsutvalget for årboka om dette skulle være hensiktsmessig.

7. I fall laget skulle opphøre å fungere eller bli oppløst, skal Hamarøy Kulturstyre forvalte lagets midler intill et nytt lag med lignende formål blir opprettet.

Vi ser at vedtektene trenger nok en gjennomgang på en del punkter. Det har tross alt gått noen år siden 4. april 1995.